ෂැංෙසෝ WUJIN HENGFA

අවංක කළමනාකරණය, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ධාරිතා සංවර්ධනය, අඛණ්ඩ තත්ත්ව වැඩි දියුණු කිරීම, අලෙවියෙන් පසු සේවාව වැඩි දියුණු කිරීම, ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා යහපත උපරිම, Hengfa පීපී / වන්නේ HDPE බෑග් යන්ත්රය සඳහා ලෝකයේ ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ආර්ථික හා විශ්වාසනීය කොටස් සංවර්ධනය කිරීමට කැප වී


Post time: Jun-14-2018
WhatsApp Online Chat !